Actualitat Laboral

Novetats Fiscals De La Llei De Pressupostos Per 2013 i de Llei de mesures tributàries

Amb data 28 de desembre de 2012 es s’han publicat al BOE la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i l’impuls de l’activitat econòmica (en endavant, Llei de mesures tributàries) i la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2013.

Resolució de la DGT sobre l’aplicació dels nous tipus d’IVA

Resolució de 2 d’agost de 2012, de la Direcció General de Tributs, sobre el tipus impositiu aplicable a determinades entregues de béns i prestacions de serveis en l’impost sobre el valor afegit. (BOE, 06-08-2012)

Projecte de Llei de PGE per al 2013

Pressupostos 2013 i altres mesures

Podeu accedir al text del Projecte de Llei de PGE per al 2013, publicat l’1 d’octubre, al BOCG, així com a la Ressenya del Consell de Ministres del passat 27 de setembre ia la presentació detallada del Pla Estratègia Espanyola de Política Econòmica. (BOCG 01-10-2012).

Projecte de Llei de Mesures Fiscals

Al BOCG de 4 d’octubre de 2012 es publica el Projecte de Llei per la qual s’adopten mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i l’impuls de l’activitat econòmica. (BOCG 04-10-2012)

Informe sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions

El Consell de Ministres, a proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social ha acordat remetre a la Comissió parlamentària de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo un informe sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions i la prolongació voluntària de la vida laboral. (Circular, 22-10-2012)

Modificació dels mòduls de l’IVA

El passat 24 d’octubre ha estat publicada l’Ordre HAP/2259/2012, de 22 d’octubre, per la qual es modifiquen els mòduls del règim simplificat de l’impost sobre el valor afegit, amb la finalitat d’adequar l’import a la pujada de tipus impositius aprovada pel RDL 20/2012, de 13 de juliol. (BOE 24-10-2012)

Publicada la Llei de mesures contra el frau

Al BOE de 30 d’octubre, es publica la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau , la qual entra en vigor l’endemà de la publicació, excepte la limitació dels pagaments en efectiu, que entra en vigor als 20 dies de la seva publicació. (BOE 30/10/2012)

Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada

Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col · lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. (BOE, 30-10-2012)

Mesures fiscals en la Llei 8/2012

La Llei 8/2012, de 30 d’octubre, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer, en vigor des del 31 d’octubre de 2012, recull les mesures tributàries introduïdes pel Reial Decret-Llei 2/2012, ara derogat de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. (BOE 31/10/2012)

Festes laborals per a l’any 2013

Resolució de 30 d’octubre de 2012, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2013 (BOE, 03-11-2012)