Àrea Fiscal

Àrea Fiscal

Disposar d’un bon assessorament tributari és fonamental per al desenvolupament de qualsevol empresa. L’assessorament i gestió fiscal d’empreses i particulars constitueix una de les nostres principals especialitats oferint al client un servei integral.
Informem periòdicament de les novetats legislatives que afecten l’activitat de cada client i que poden suposar un avantatge fiscal de rellevància.Serveis de Gestió Fiscal

 • Inici d’activitats empresarials (persona física i societats).
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Estimació objectiva (Mòduls).
 • Estimació directa simplificada.
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Impost de Societats (IS) i impostos especials.
 • Confecció i presentació de totes les declaracions fiscals d’empreses i particulars.
 • Confecció dels llibres de registre obligatoris.
 • Impost de Successions i Donacions.
 • Impost de Transmissions Patrimonials.

Assessoria Fiscal

 • Assessorament continuat a persones físiques i empreses.
 • Planificació fiscal del patrimoni familiar, empresarial i personal.
 • Planificació hereditària.
 • Operacions de reestructuració empresarial: fusió, escissió, aportació d’actius.
 • Fiscalitat d’inversions financeres.
 • Fiscalitat de No Residents.
 • Fiscalitat Internacional.
 • Intervenció davant els òrgans de Gestió de la Administració Tributària.
 • Intervenció davant els Serveis de la Inspecció Tributària.
 • Recursos administratius, econòmicsadministratius i contenciosos.