Àrea Laboral

Àrea Laboral

L’àrea de l’Assessoria Laboral té una gran importància per les empreses, oferim un servei especialitzat en Gestió Laboral i Seguretat Social que cobreix tots els tràmits relacionats amb els dos àmbits.
La legislació és molt canviant i per això informem periòdicament de les novetats legislatives que afecten l’activitat de cada client.Serveis de Gestió Laboral

 • Alta d’Empresa i obtenció de documentació laboral.
 • Contractes de Treball
 • Nòmines
 • Liquidacions d’Assegurances Socials (TC).
 • Altes, baixes i incidències.
 • Comunicats d’accident.
 • Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Alta en el Règim Especial d’Empleades de Llar.
 • Certificacions diverses.
 • Tràmits específics organismes oficials: S. Social, FOGASA.

Assessoria Laboral

 • Planificació laboral, costos laborals.
 • Estudi de la contractació laboral.
 • Ajornament de Deutes a la Seguretat Social.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació (ERE.).
 • Acomiadaments.
 • Conciliacions davant el SMAC.
 • Expedients de jubilació i pensions.
 • Intervenció davant els òrgans de la Inspecció Laboral.